پوست

پوست
پوست بیرونی ترین پوشش بدن انسان است و درعین حال مهمترین عامل حفاظت اعضای داخلی بدن در برابر عوامل و محرک های خارجی است،از کارهای دیگر پوست تنظیم حرارت و آب داخلی بدن است وزن پوست یک فرد عادی در حدود ۴/۵ کیلوو مساحت کل آن در حدود ۱/۸متر مربع است پوست از سه لایه الف_روپوست(اپیدرم)ب_لاپوست(درم)پ_زیر پوست (هیپو درم)